บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    3205  

นาย อนุชาติ คชสถิตย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย ธวัทชัย พรหมรักษา

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

[email protected]

นาย วิชัย สุดชาติ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วันชัย อุดมพันธ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย บุญภาส สุขรักษ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง บังอร พรหมรักษา

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วีระ ศักดิ์สิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย มานิจ พิญญพงษ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง ลำพร พันธ์โสรี

คนงานทดลองการเกษตร

นาง อนงค์ ทองสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สุรศักดิ์ สุขเกษม

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สมพร มืดทับไทย

คนงานทดลองการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป-ธุรการ


นาง ลัดดาวัลย์ ลีลากุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป-การเงินและบัญชี


นาง อารมย์ หาญพิชิตวิทยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป-ยานพาหนะและจักรกลการเกษตร


นาย บัญชา ลีลากุด

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

[email protected]

นาย สมพร ขุริรัง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

[email protected]

นาย สถาพร สร้อยสิงห์

พนักงานขับรถยนต์การเกษตร ช2

นาย จิตจำนงค์ พันธ์สูง

ช่างซ่อมบำรุง ส2

นาย ชำนาญ พลศรี

ช่างเครื่องกล

นาย ทรงยศ เยื่อใย

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พิทักษ์ ผลาวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ปรีชา พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป-จัดการไร่นา


นาย ธนิสร แสงรัมย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

[email protected]

กลุ่มวิชาการ-ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว


นาง อุไรวรรณ คชสถิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาว วิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาง กฤษณา สัตยากุล

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาง ใหม่ ใจกล้า

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สมปอง ขันชะลี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ชูศักดิ์ ทองสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สมจิตร ขันชะลี

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว เบญจวรรณ เทียนแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สุภัค ผักไหม

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านอารักขาข้าว


นาง นันทิภา คำขจร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นางสาว อริษา จิตรติกรกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

[email protected]

นาง ประนอม แก้วสุพรรณ

พนักงานการเกษตร ส3

นาง พิกุล ลีลากุด

นักวิชาการเกษตร

นาง อังควรรณ ภาชนะพูล

คนงานทดลองการเกษตร

นาย จรูญ อุ่นวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว รัชฎาภรณ์ ภาชนะพูล

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว


นางสาว วราภรณ์ วงศ์บุญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาว กัลยา สานเสน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นางสาว สุดา ศรีโปฎก

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาย ประเสริฐ ไชยวัฒน์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาง บรรจง ไชยวัฒน์

พนักงานการเกษตร ส3

นาย หนูเหนง ทองสัน

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สมพิศ บุญแจ่ม

คนงานทดลองการเกษตร

นาย แสงชัย พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว


นางสาว ปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นาง รานี เมตตาจิตร

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาง สังวร ขุริรัง

พนักงานการเกษตร ส2

กลุ่มวิชาการ-ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


นางสาว พัณณ์ชิตา เวชสาร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นางสาว จิตติมา วงษ์หนองหว้า

นักวิชาการเกษตร

นางสาว อริศรา สุตันตั้งใจ

นักวิชาการเกษตร

นาย ยศวริศ พันธุ์เสนีย์

นักวิชาการเกษตร

นางสาว สมจิต สาระชาติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

กลุ่มวิชาการ-ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์


นาย ประทาย เคนเหลื่อม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาย ณรงค์ พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย คำใบ กอมณี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย อุดร สูงสุด

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พิทักษ์ สร้อยสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ประทาย เคนเหลื่อม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย สมศักดิ์ ลีลากุด

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

[email protected]

นางสาว ฐิตินันท์ เงินมั่น

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

[email protected]

นาย ถาวร พั่วพันธ์

นักวิชาการเกษตร