บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1313  

นาย อนุชาติ คชสถิตย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

[email protected]

ฝ่ายอำนวยการ


นาย ธวัทชัย พรหมรักษา

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

[email protected]

นาง ราวรรณ เอี่ยมสะอาด

คนงานทดลองการเกษตร

นาย บุญภาส สุขรักษ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง บังอร พรหมรักษา

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วีระ ศักดิ์สิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย มานิจ พิญญพงษ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง ลำพร พันธ์โสรี

คนงานทดลองการเกษตร

นาง อนงค์ ทองสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สุรศักดิ์ สุขเกษม

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วิชัย สุดชาติ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วันชัย อุดมพันธ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สมพร มืดทับไทย

คนงานทดลองการเกษตร

ธุรการ


นาง จุลนาร์ ดำสุทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

นาง ลัดดาวัลย์ ลีลากุด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

การเงินและบัญชี


นาง อารมย์ หาญพิชิตวิทยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

นางสาว โกศล ตระการไทย

พนักงานการเงินและบัญชี ส3

ยานพาหนะและจักรกลการเกษตร


นาย บัญชา ลีลากุด

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

[email protected]

นาย สมพร ขุริรัง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

[email protected]

นาย สถาพร สร้อยสิงห์

พนักงานขับรถยนต์การเกษตร ช2

นาย จิตจำนง พันธ์สูง

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย ชำนาญ พลศรี

ช่างเครื่องกล

นาย ทรงยศ เยื่อใย

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พิทักษ์ ผลาวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ปรีชา พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

จัดการไร่นา


นาย ธนิสร แสงรัมย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

[email protected]

กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว


นาง อุไรวรรณ คชสถิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาว วิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นาง กฤษณา สัตยากุล

ช่วยวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว

[email protected]

นาย สมปอง ขันชะลี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ชูศักดิ์ ทองสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สมจิตร ขันชะลี

คนงานทดลองการเกษตร

นาง ใหม่ ใจกล้า

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว เบญจวรรณ เทียนแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สุภัค ผักไหม

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มงานอารักขาข้าว


นาย จิรพงศ์ ใจรินทร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาง นันทิภา คำขจร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นาง ประนอม แก้วสุพรรณ

พนักงานการเกษตร ส2

นาง พิกุล ลีลากุด

นักวิชาการเกษตร

นาง อังควรรณ ภาชนะพูล

คนงานทดลองการเกษตร

นาย จรูญ อุ่นวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว รัชฎาภรณ์ ภาชนะพูล

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิตข้าว


นางสาว วราภรณ์ วงศ์บุญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นางสาว กัลยา สานเสน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นางสาว สุดา ศรีโปฎก

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาย ประเสริฐ ไชยวัฒน์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาง บรรจง ไชยวัฒน์

พนักงานการเกษตร ส2

นาย หนูเหนง ทองสัน

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สมพิศ บุญแจ่ม

คนงานทดลองการเกษตร

นาย แสงชัย พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว


นาง กฤษณา สุดทะสาร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาง รานี เมตตาจิตร

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาง สังวร ขุริรัง

พนักงานประห้องทดลอง ส2

กลุ่มงานเทคโนโลยีชีวภาพ


นางสาว พัณณ์ชิตา เวชสาร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

[email protected]

นางสาว จิตติมา วงษ์หนองหว้า

นักวิชาการเกษตร

นางสาว สมจิต สาระชาติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาว อริศรา สุตันตั้งใจ

นักวิชาการเกษตร

นาย ยศวริศ พันธุ์เสนีย์

นักวิชาการเกษตร

กลุ่มงานวิทยาการเมล็ดพันธุ์


นาย ประทาย เคนเหลื่อม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาย คำใบ กอมณี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย อุดร สูงสุด

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พิทักษ์ สร้อยสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ณรงค์ พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ประทาย เคนเหลื่อม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาย สมศักดิ์ ลีลากุด

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

[email protected]

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย สืบสันต์ นามมนตรี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นาย ถาวร พั่วพันธ์

นักวิชาการเกษตร