โครงการ “Journal Club”


    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดให้มี โครงการ “Journal Club” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรของศูนย์ฯ โดยการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

   

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดให้มี โครงการ “Journal Club” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรของศูนย์ฯ โดยการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ในการนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้จัดการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสุขี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในหัวข้อ คุณภาพและมาตรฐานข้าวโดย นางกฤษณา  สุดทะสาร รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และหัวข้อ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแนวทางปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานในระดับโมเลกุลโดย นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ