ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมชี้แจงแนวทางขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับแปลงใหญ่


    วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมชี้แจงแนวทางขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

   

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนำโดยนายอนุชาติ คชสถิตย์ผู้อำนวยการและคณะผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดมุกดาหารร่วมชี้แจงแนวทางขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินการต่อไปใด้อย่างถูกต้องตามคู่มือโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร