ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด


    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด

   

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ แปลงใหญ่อำเภอหนองสูง อำเภอดงหลวงและอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร