บริการและช่วยเหลือสังคม


    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

   

¨ ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยที่ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตของบุคลากรศูนย์ฯ ทุก ๆ ๓ เดือน รวมทั้งการส่งบุตรหลานของบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงของตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยส่งลูกหลานบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมประกวดนางนพมาศ