ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี


    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

   

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และคณะนักวิจัยของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศรไชย อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มีการชมวิดีทัศน์แนะนำศูนย์และขอบเขตงานวิจัยด้านต่างๆ  ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อบูรณาการงานวิจัยด้านข้าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จนถึงเวลา 12.00 น. จึงเดินทางกลับ