บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing


    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไอซายเอนซ์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) ได้จัดสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing ให้แก่บุคคลากรศูนย์

   

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไอซายเอนซ์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) ได้จัดสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing ให้แก่บุคคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสุขี ซึ่งเครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) เป็นเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมด้วยหลักการ Pyrosequencing ซึ่งจะวิเคราะห์ลำดับเบสในขณะที่สังเคราะห์สายดีเอ็นเอ โดยอาศัยการวัดแสงที่สัมพันธ์กับชนิดของนิวคลีโอไทด์ที่เติมลงไปในปฏิกิริยา สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณทางพันธุกรรมด้าน genetic analysis ปริมาณการกลายพันธุ์ และวิเคราะห์สนิปท์ (SNP) ได้ โดยนักวิจัยสามารถนำเครื่องมือและเทคนิคข้างต้นไปปรับใช้ในงานด้านปรับปรุงพันธุ์ และพิสูจน์พันธุ์พืชได้