ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะติดตามงานกิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ


    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะติดตามงานกิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ

   

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ  คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ นางสาววาสนา ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวอมรพร คุณะพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งนักวิชาการจากกลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ที่เดินทางมาตรวจและติดตามงาน กิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ (International Rainfed Lowland Rice Observational Nursery-IRLON) ในฤดูนาปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) เพื่อประเมินลักษณะทางการเกษตรบางประการตลอดจนผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวในสภาพนาน้ำฝนภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในทางปรับปรุงพันธุ์ข้าวของประเทศไทยต่อไป