ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการ Journal Club” ครั้งที่ 7


    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ "Journal Club" ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่บุคลากรภายในศูนย์ ฯ

   

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ "Journal Club" ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่บุคลากรภายในศูนย์ ฯ ในครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ "สมาธิกับการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานในศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี" โดย นางสาวสุดา ศรีโปฎก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 12 ราย