ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านแทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร


    วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุม APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB) โดย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ USDA และ AFSI ภายใต้แนวคิด ‘Open Connect Balance‘

   

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุม APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB) โดย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ USDA และ AFSI ภายใต้แนวคิด ‘Open Connect Balance

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานการประชุม HLPDAB ได้ขึ้นกล่าวแสดงบทบาทและท่าทีของประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model : Bio – Circular – Green Economy) ที่จะช่วยชะลอผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้จากคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

3. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เพื่อลดการใช้เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัด โดยมีเป้าหมายหลักสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

4. ประเทศไทยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ทั้งการนำเข้าและส่งออก (การปนเปื้อนของสารพิษตกค้าง และ สินค้า GMOs/GMFs)

การประชุมนี้ อยู่ในชุดโครงการ ‘เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ด้านพันธุวิศวกรรมและการปรับแต่งจีโนมด้านการเกษตร’ ที่มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยพัฒนาและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ