วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       593  

   

    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าวนาสวนโดยเน้นหนักด้านข้าวนาน้ำฝน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีบทบาทและภารกิจหลักๆ ดังนี้
  • ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงวิธีการทางเขตกรรม ปฐพีวิทยา การจัดการวัชพืชวัชพืช รวมถึงการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • ลดต้นทุนการผลิต
  • การศึกษาและวิจัยเพื่อจัดเขตการปลูกข้าวให้เหมาะสมในอันที่จะเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร อย่างยั่งยืน
  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ การรักษาคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
  • ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพข้าวหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา
  • ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช เน้นการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม