บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    4200  

นาย อนุชาติ คชสถิตย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

anuchart.k@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย ธวัทชัย พรหมรักษา

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

tawatchai.p@rice.mail.go.th

นาย วิชัย สุดชาติ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สว่าง นามศรีหาญ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ณรงค์ พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย วีระ ศักดิ์สิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ทรงยศ เยื่อใย

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พิทักษ์ ผลาวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย มานิจ พิญญพงษ์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง ลำพร พันธ์โสรี

คนงานทดลองการเกษตร

นาง อนงค์ ทองสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาย สุรศักดิ์ สุขเกษม

คนงานทดลองการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป-ธุรการ


นาง ลัดดาวัลย์ ลีลากุด (ช่วยปฏิบัติราชการที่กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาง บังอร พรหมรักษา

คนงานทดลองการเกษตร (ทำหน้าที่ด้านงานธุรการ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป-การเงินและบัญชี


นางสาว ศรัญญา บุรกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบิติงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป-ยานพาหนะและจักรกลการเกษตร


นาย บัญชา ลีลากุด (ช่วยปฏิบัติราชการที่กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

bancha.l@rice.mail.go.th

นาย สมพร ขุริรัง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

somporn.k@rice.mail.go.th

นาย สถาพร สร้อยสิงห์

พนักงานขับรถยนต์การเกษตร ช2

นาย ชำนาญ พลศรี

ช่างเครื่องกล

นาย ปรีชา พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป-จัดการไร่นา


นาย ธนิสร แสงรัมย์

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

tanisorn.s@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ-ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว


นาง อุไรวรรณ คชสถิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Uraiwan.k@rice.mail.go.th

นาย เดชอุดม ปามุทา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

dechudom.p@rice.mail.go.th

นาง กฤษณา สัตยากุล

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

krissana.s@rice.mail.go.th

นาง ใหม่ ใจกล้า

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ชูศักดิ์ ทองสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สมจิตร ขันชะลี

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว เบญจวรรณ เทียนแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สุภัค ผักไหม

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านอารักขาข้าว


นางสาว อริษา จิตรติกรกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

arisa.j@rice.mail.go.th

นาง ประนอม แก้วสุพรรณ

พนักงานการเกษตร ส3

นาง พิกุล ลีลากุด

นักวิชาการเกษตร

นาง อังควรรณ ภาชนะพูล

คนงานทดลองการเกษตร

นาย จรูญ อุ่นวงศ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาว รัชฎาภรณ์ ภาชนะพูล

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว


นางสาว วราภรณ์ วงศ์บุญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

waraporn.w@rice.mail.go.th

นางสาว กัลยา สานเสน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

kanlaya.s@rice.mail.go.th

นาย ประเสริฐ ไชยวัฒน์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

prasert.c@rice.mail.go.th

นาง บรรจง ไชยวัฒน์

พนักงานการเกษตร ส3

นาย หนูเหนง ทองสัน

คนงานทดลองการเกษตร

นาง สมพิศ บุญแจ่ม

คนงานทดลองการเกษตร

นาย แสงชัย พันธ์สูง

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว


นางสาว ปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

piyanuch.tea@rice.mail.go.th

นาง รานี เมตตาจิตร

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ranee.k@rice.mail.go.th

นาง สังวร ขุริรัง

พนักงานการเกษตร ส2

นาย เทียมเจริญ ทวีทอง

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มวิชาการ-ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


นางสาว พัณณ์ชิตา เวชสาร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

phanchita.v@rice.mail.go.th

นางสาว จิตติมา วงษ์หนองหว้า

นักวิชาการเกษตร

นางสาว อริศรา สุตันตั้งใจ

นักวิชาการเกษตร

นาย ยศวริศ พันธุ์เสนีย์

นักวิชาการเกษตร

นางสาว สมจิต สาระชาติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

กลุ่มวิชาการ-ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์


นาย ประทาย เคนเหลื่อม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

prathai.k@rice.mail.go.th

นาย คำใบ กอมณี

คนงานทดลองการเกษตร

นาย พิทักษ์ สร้อยสิงห์

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ประทาย เคนเหลื่อม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

prathai.k@rice.mail.go.th

นาย ทศพล ศรีจันทร์

เจ้าพนักงานการเกษตร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย สมศักดิ์ ลีลากุด

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

somsak.l@rice.mail.go.th

นาย ชิงชัย สิริหลวง

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

chingchai.s@rice.mail.go.th

นางสาว ฐิตินันท์ เงินมั่น

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

thitinan.n@rice.mail.go.th

นาย ถาวร พั่วพันธ์

นักวิชาการเกษตร