รางวัลการประกวดศูนย์ดีเด่น


    รางวัลการประกวดศูนย์ดีเด่น

   
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น
“ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 
2554”

ให้ไว้ ณ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม  2555

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น
“ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 
2561

ให้ไว้ ณ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2562