รางวัลบุคลากร


    รางวัลบุคลากร

   
นายอนุชาติ คชสถิตย์

“รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีข้าว”

ประจำปี 2562 กลุ่มข้าราชการ

นางสาวเพ็ญนภา ทำชอบ

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ คนดีศรีข้าว”

ประจำปี 2561 กลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการนายอนุชาติ คชสถิตย์

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คนดีศรีข้าว”

ประจำปี 2561 กลุ่มข้าราชการ

นางสาวโกศล ตระการไทย

“รางวัลชมเชย คนดีศรีข้าว”

ประจำปี 2561 กลุ่มลูกจ้างประจำ

นางสมจิตร ขันชะลี

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คนดีศรีข้าว”

ประจำปี 2561 กลุ่มพนักงานราชการนายจิรพงศ์ ใจรินทร์

รางวัล “Rice Science and Technology Ambassador

สาขานักวิทยาศาสตร์ข้าวดีเด่น

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2560

นางพิกุล ลีลากุด

“รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีข้าว”

ประจำปี 2559 กลุ่มพนักงานราชการ