ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว


    เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

   

การฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว


ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว ลิปบาล์มน้ำมันรำข้าว และกระดาษสาจากฟางข้าว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป และออกไปให้ความรู้และจัดฝึกอบรมตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญไปเป็นวิทยากร

     

นอกจากนี้ ยังได้ออกไปจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว ในงานต่าง ๆ เช่น งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) งานประชุมวิชาการข้าวฯ  ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว รวมทั้งที่กรมการข้าวจัด เป็นต้น