เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน


    เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

   

<โครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทยค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


<ต้อนรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๓ จากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชาธานี ซึ่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง