เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน


    เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

   

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนับเป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์

ให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจงานวิจัยข้าว

 


บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว นอกจากภารกิจการพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตข้าว การช่วยเหลือด้านวิชาการ และให้ความรู้แก่ชาวนาแล้ว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานียังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความรู้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจเรื่องข้าวและงานวิจัยข้าว ทั้งสถาบันการศึกษาจากในและต่างประเทศ


กว่า ๗ ปี ที่ศูนย์ฯ รับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Tottori ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของศูนย์ฯ


ศูนย์ฯ ได้เชิญชวนให้นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยนอกจากนั้น ทุกปีจะมีนักศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับงานวิจัยข้าว นอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพข้าว