บริการช่วยเหลือชาวนา “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”


   

   

งานบริการช่วยเหลือชาวนา คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและแก้ปัญหาเรื่องข้าว

 


คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เพื่อให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยด้านศัตรูข้าว วัชพืช ธาตุอาหารพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูข้าว รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชาวนา มีกิจกรรม ดังนี้< จุดบริการให้ความรู้และแก้ปัญหาให้ชาวนาในพื้นที่

 ในช่วงฤดูการปลูกข้าวของทุกปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีภายใต้โครงการ Plantwise ได้จัดตั้งจุดให้บริการเพื่อแก้ปัญหาด้านศัตรูพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่


< จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการศัตรูข้าว

 ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร< ร่วมกับหน่วยงานอื่นลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวนา

 เมื่อชาวนาประสบกับปัญหาการระบาดของศัตรูข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย และแก้ไขปัญหาให้ชาวนาให้ทันเหตุการณ์