งานบริการเพื่อรองรับเกษตรกรและรองรับงานวิจัย


    การบริการตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องดิน

   

งานบริการเพื่อรองรับเกษตรกรและรองรับงานวิจัย ด้านการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากนาข้าว และการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตข้าว

การบริการตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องดิน การวางแผนการปลูกข้าว วิธีการปลูกข้าวแบบต่าง ๆ การจัดการปุ๋ยในนาข้าว รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารพืชในดินทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน รวมทั้งการหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากนาข้าว เพื่อรองรับงานวิจัยด้านต่าง ๆ ตามที่กล่าวถึง

ธาตุอาหารหลักที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุอาหารรองได้แก่ โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ สังกะสี เหล็ก และแมงกานีส สมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง สภาพการนำไฟฟ้า และอินทรียวัตถุ สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน ความชื้นในดิน การอุ้มน้ำ

การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซที่ปลดปล่อยจากนาข้าว ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และก๊าซคาบอนไดออกไซด์การให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนวิธีการหว่านข้าวแห้งเป็นหยอดข้าวแห้งได้ยืมเครื่องหยอดข้าวแห้งไปลองปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง