งานบริการ “วิเคราะห์คุณภาพและความหอมของข้าว”


    บริการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ทางเคมี

   

งานบริการ “วิเคราะห์คุณภาพและความหอมของข้าว”

<บริการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ทางเคมี และความหอมของตัวอย่างข้าวจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงานวิจัย อาทิเช่น กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทเอกชน เป็นต้น

<บริการวิเคราะห์คุณภาพและความหอมของข้าวในงานเฉพาะกิจ อาทิเช่น

          ● การวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2AP ของตัวอย่างข้าวในโครงการ ประกวดข้าวเพื่อรับรองและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 จำนวน 82 ตัวอย่าง 

          การตรวจสอบคุณภาพข้าวสารขาว 5% และข้าวเหนียวขาว 10% ของกรมราชทัณฑ์ ได้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารขาว 5% และข้าวเหนียวขาว 10% ตามมาตรฐานข้าว ของตัวอย่างข้าวจากเรือนจำจังหวัดทั้งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2651 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 71 ตัวอย่าง

          การตรวจสอบการปนของข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลิ ด้วยวิธี 1) ดูค่าการสลายเมล็ดในด่าง 2) ต้มข้าวให้สุกแล้วกดด้วยกระจก 3) ย้อมด้วยสารละลายไอโอดีน