ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.)


    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิจัย

   

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และแปลงนาทดลองภายในศูนย์ฯ ในการนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 14 ราย