ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี


    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 - 2570

   

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 - 2570  (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ) ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย