ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร


    เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

   

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ลีลากุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา 2566 ซึ่งมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกชนร่วมแสดงนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ในการออกหน่วยบริการในครั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้า รับบริการด้านข้าวจำนวน 64 คน