ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร


    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ลีลากุด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

   

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ลีลากุด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกชนร่วมแสดงนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับบริการด้านข้าวจากศูนย์ฯ จำนวน 53 คน