ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นมาตรฐานดียวกัน


    เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

   

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อเป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพข้าวทางกายภาพและเคมีระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดประชุมระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีนักวิชาการและบุคลากรจากกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พิษณุโลก แพร่ พัทลุง ปราจีนบุรี และสกลนคร เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยะนุช เทียงดีฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล