ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จำนวน 315 คน ที่มาทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอก ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การอารักขาข้าว  และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว