ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน


    วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักวิชาการและผู้ควบคุมการฝึกงาน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา จำนวน 3 ราย

   

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักวิชาการและผู้ควบคุมการฝึกงาน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวกชพรรณ พงษ์โพธิ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอรณี ขันตรี และนางสาวศลิษา แสนพันธ์ จากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรไชย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ซึ่งนักศีกษาทั้ง 3 ราย ได้เข้าฝึกงานจากศูนย์ฯ ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ผู้ควบคุมการฝึกงานและผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอได้ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้รายงานให้กับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 11 ราย