จัดโครงการ Journal Club ครั้งที่ 3/2566


    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal club ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในศูนย์ฯ โดยจัดให้มีการบรรยายด้านวิชาการรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกศูนย์ฯ ในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็มและทนแล้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก”

   

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal club ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในศูนย์ฯ โดยจัดให้มีการบรรยายด้านวิชาการรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกศูนย์ฯ ในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็มและทนแล้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก” โดย ดร.เดชอุดม ปามุทา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรไชย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย จำนวน 16 ราย