ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี


    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางพยอม โคเบลลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะ

    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางพยอม โคเบลลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ศรีสุพรรณ ซึ่งได้มีการบูรณะซ่อมแซมตามกำลังศรัทธาของบุคลากร หลังประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู เมื่อ พ.ศ. 2565 โดยศาลเจ้าปู่ศรีสุพรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์และศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรศูนย์ฯ และได้ยึดถือปฏิบัติให้มีการจัดพิธีบวงสรวงก่อนเริ่มฤดูกาลทำนาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลตลอดมา