โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หน่วยงานข้าว)


 
       ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม ณ แขวงสะหวันนะเขต ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ประมาณ 19 กิโลเมตร มีพื้นที่โครงการประมาณ 225 ไร่ หรือประมาณ 36 เฮกตาร์ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าว ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายไทยในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อธิบดีกรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นผู้ดำเนินการ ด้านข้าวร่วมกับโครงการฯ ซึ่งได้เริ่มเข้าไปสำรวจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 และดำเนินการในช่วงฤดูนาปี 2556 โดยหน่วยงานข้าว มีพื้นที่ในการดำเนินการประมาณ 3.68 เฮกตาร์ หรือ 23 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไป และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการฯ
   
    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมด้านข้าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ดังนี้

>> การปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  

>> การเพาะปลูกข้าว ได้แก่ การทำแปลงสาธิตและแสดงข้าวพันธุ์ดีของประเทศลาว ทั้งพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่และพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์ จำนวน 20 พันธุ์ เช่น งันขาว เจ้าลอย กอเดียว ดอกติ้ว หอมนางนวล เจ้าแดง ไก่น้อยลาย ไก่น้อยเหลือง และก่ำหนองเต่า และงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ที่เกษตรกรนิยมบริโภคเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 2 พันธุ์ คือ ท่าสะโน 7 (TSN7) และท่าสะโน 8 (TSN8)

 

>> การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องข้าว เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของแผนกกสิกรรม-ป่าไม้ และเกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียง

 

>> การขยายผลงานส่งเสริมการผลิตและกระจายข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ในกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในครัวเรือน" ที่บ้านโพนสิม