โครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ด้านข้าว)          สืบเนื่องจากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายไทย ในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายในมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงาน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2552 มูลนิธิชัยพัฒนาได้เชิญหน่วยงานกรมการข้าว เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายไทยเพิ่มเติม อธิบดีกรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับโครงการฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการในช่วงฤดูนาปี 2552 จนถึงปี 2555 และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านข้าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 2555 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้

< ปรับปรุงพื้นที่นาและพัฒนาอาคารหน่วยงานข้าว
< ทำแปลงสาธิตแสดงข้าวพันธุ์ดีและข้าวพันธุ์พื้นเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 8 พันธุ์ คือ โพนงาม 1 (PNG1) โพนงาม 3 โพนงาม 5 โพนงาม 6 ท่าดอกคำ 1 (TDK1) ท่าดอกคำ 6 ท่าดอกคำ 8 และท่าดอกคำ 11 และข้าวพื้นเมือง จำนวน 8 พันธุ์ คือ อีขาวดอ ดอหมากขามน้อย ดอเวียง นางบุญมา ประหลาด อีโมม ไข่ปู และข้าวก่ำ

<ทำแปลงปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ โพนงาม 1 โพนงาม 3 โพนงาม 5 โพนงาม 6 ท่าดอกคำ 1 ท่าดอกคำ 6


< ทำแปลงทดลองปัญหาพิเศษของนักศึกษา

< การฝึกอบรมคณะอาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยจำปาสัก