จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model


    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยโครงการ

   

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายอนุชาติ  คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าว

2) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในการยกระดับการผลิตข้าวให้มีปริมาณและคุณภาพข้าว

3) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถพัฒนาการผลิตข้าว นำไปสู่มาตรฐานข้าวยั่งยืน

พร้อมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการยืนยันเข้าร่วมโครงการของศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองแคน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร