ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal Club ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”


    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”

    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน” โดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินและธารณภัย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “Journal club” จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้บุคลากร เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เช่น การเป็นโรคลมแดด การมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การตกน้ำ การถูกไฟช็อต และการเกิดอุบัติเหตุต่างอื่นๆ โดยวิทยากรได้บรรยาย สาธิต และให้ฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)  รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) กรณีหัวใจหยุดเต้น ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 ราย