อัตรากำลัง


อัตรากำลังแยกตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

ผู้อำนวยการศูนยฯ

1

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

5

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

4

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

5

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

2

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

1

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2

นายช่างเครืองกลชำนาญงาน

2

ลูกจ้างประจำ

16

พนักงานราชการ

61

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามฤดูกาล )

60-120