ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งเสริมการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-พันธุ์หลัก

recruitment icon