บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

       ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าวนาสวนโดยเน้นหนักด้านข้าวนาน้ำฝน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีบทบาทและภารกิจหลักๆ ดังนี้

- ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี ต้านทานโรคแมลง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และเหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงวิธีการทางเขตกรรม ปฐพีวิทยา การจัดการวัชพืชวัชพืช รวมถึงการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต

- การศึกษาและวิจัยเพื่อจัดเขตการปลูกข้าวให้เหมาะสมในอันที่จะเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร อย่างยั่งยืน

- ศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ การรักษาคุณภาพเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์

- ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพข้าวหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา

- ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช เน้นการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม