พนักงานราชการ

กลุ่มงานอำนวยการ
laddawan

นางลัดดาวัลย์ ลีลากุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(ธุรการ)

rawan

นางราวรรณ เอี่ยมสะอาด
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(พัสดุ)

boonpat

นายบุญภาส สุขรักษ์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(พัสดุ)

bungon

นางบังอร พรหมรักษา
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(ประจำห้องสมุดศูนย์ฯ)

veera

นายวีระ ศักดิ์สิงห์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(ปรับปรุงศูนย์ฯ)

Chamnan

นายชำนาญ พลศรี
ช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

tongyos

นายทรงยศ เยื่อใย
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

pituk p

นายพิทักษ์ ผลาวงศ์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

preecha

นายปรีชา พันธ์สูง
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

manit

นายมานิจ พิญญพงษ์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(ช่างไม้)

lumporn

นางลำพร พันธ์โสรี
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(โรงอาหาร)

anong

นางอนงค์ ทองสิงห์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(โรงอาหาร)

surasak

นายสุรศักดิ์ สุขเกษม
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ (ยาม) 

vichai

นายวิชัย สุดชาติ
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ (ยาม)

wanchai

นายวันชัย อุดมพันธ์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ (ยาม)

sompron

นายสมพร มืดทับไทย
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ (ยาม) 

กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว

sompong

นายสมปอง ขันชะลี
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

susuk

นายชูศักดิ์ ทองสิงห์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

somjit k

นางสมจิตร ขันชะลี
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

mai

นางใหม่ ใจกล้า
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

benjawan

นางสาวเบญจวรรณ เทียนแก้ว
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

supuk

นางสุภัค ผักไหม
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

กลุ่มงานอารักขาข้าว

pikun

นางพิกุล ลีลากุด
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อารักขาข้าว

angkawan

นางอังควรรณ ภาชนะพูล
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อารักขาข้าว

jaroon

นายจรูญ อุ่นวงศ์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อารักขาข้าว

ratchadaporn

นางสาวรัชฎาภรณ์ ภาชนะพูล
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อารักขาข้าว

กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิต

nooneng

นายหนูเหนง ทองสัน
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีการผลิต

supit

นางสมพิศ บุญแจ่ม
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีการผลิต

sangchai

นายแสงชัย พันธ์สูง
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีการผลิต

 
กลุ่มงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

patcharapong

นายพัชรพงษ์ ช่างสนิท
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 
กลุ่มงานเทคโนโลยีชีวภาพ

jittima

นางสาวจิตติมา วงษ์หนองหว้า
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ

somjit s

นางสาวสมจิต สาระชาติ
พนักงานประจำห้องทดลอง
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ

arisara

นางสาวอริศรา สุตันตั้งใจ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ

yotsawarit

นายยศวริศ พันธุ์เสนีย์
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มงานวิทยาการเมล็ดพันธุ์

khambai

นายคำใบ กอมณี
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิทยาการเมล็ดพันธุ์

udon

นายอุดร สูงสุด
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิทยาการเมล็ดพันธุ์

pituk s

นายพิทักษ์ สร้อยสิงห์
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิทยาการเมล็ดพันธุ์

narong

นายณรงค์ พันธ์สูง
คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิทยาการเมล็ดพันธุ์

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิต

tawon

นายถาวร พั่วพันธ์
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม
ตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิต