พนักงานราชการ

 
ชื่อ-สกุล: นางลัดดาวัลย์ ลีลากุด ชื่อ-สกุล: นางราวรรณ เอี่ยมสะอาด

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(ธุรการ)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(พัสดุ)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายบุญภาส สุขรักษ์

ชื่อ-สกุล:

นางบังอร พรหมรักษา

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(พัสดุ)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(ประจำห้องสมุดศูนย์ฯ)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายสมศักดิ์ ลีลากุด ชื่อ-สกุล: นายชำนาญ พลศรี 

ตำแหน่ง:

ลูกมือช่าง  ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล 

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ (จักรกลยานพาหนะและขนส่ง)  ปฏิบัติงานกลุ่ม: อำนวยการ(จักรกลยานพาหนะและขนส่ง) 

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104 โทรศัพท์ (ที่ทำงาน): 

ชื่อ-สกุล:

นายทรงยศ เยื่อใย

ชื่อ-สกุล:

นายพิทักษ์ ผลาวงศ์

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายปรีชา พันธ์สูง

ชื่อ-สกุล:

นายวีระ ศักดิ์สิงห์

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(จักรกลการเกษตร)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(ปรับปรุงศูนย์ฯ)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายประกาศ กาละกูล

ชื่อ-สกุล:

นายประสาตร์ กาละกูล

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(ปรับปรุงศูนย์ฯ)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(ปรับปรุงศูนย์ฯ)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายสุรศักดิ์ สุขเกษม

ชื่อ-สกุล:

นายมานิจ พิญญพงษ์

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(ช่างไม้)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางลำพร พันธ์โสรี

ชื่อ-สกุล:

นางอนงค์ ทองสิงห์

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(โรงอาหาร)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ(โรงอาหาร)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายวันชัย อุดมพันธ์

ชื่อ-สกุล:

นายวิชัย สุดชาติ

 

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ (ยาม)

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อำนวยการ (ยาม)

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:  นายศิลปชัย แสงกล้า ชื่อ-สกุล: นายสมพร มืดทับไทย
   ตำแหน่ง:  คนงานทดลองการเกษตร ตำแหน่ง: คนงานทดลองการเกษตร
ปฏิบัติงานกลุ่ม: อำนวยการ (ยาม) ปฏิบัติงานกลุ่ม: อำนวยการ (ยาม)
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน): (045) 344104 โทรศัพท์ (ที่ทำงาน): (045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายถาวร พั่วพันธ์

ตำแหน่ง:

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

ตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางพิกุล ลีลากุด

ชื่อ-สกุล:

นางสาวศุภลักษณา หล่าจันทึก

ตำแหน่ง:

นักวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง:

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อารักขาพืช

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อารักขาพืช

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายจรูญ อุ่นวงศ์

ชื่อ-สกุล:

นางสาวรัชฎารภรณ์ ภาชนะพูล

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อารักขาพืช

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อารักขาพืช

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางอังควรรณ ภาชนะพูล

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

อารักขาพืช

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางสาวจิตติมา วงษ์หนองหว้า

ชื่อ-สกุล:

นางสาวรุ่งนภา กาวิชัย

ตำแหน่ง:

นักวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง:

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

เทคโนโลยีชีวภาพ

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางสาวสมจิต สาระชาติ

ตำแหน่ง:

พนักงานประจำห้องทดลอง 

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

เทคโนโลยีชีวภาพ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายสมปอง ขันชะลี

ชื่อ-สกุล:

นางสุภัค ผักไหม

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางสมจิตร ขันชะลี

ชื่อ-สกุล:

นายชูศักดิ์ ทองสิงห์

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางสาวเบญจวรรณ เทียนแก้ว

ชื่อ-สกุล:

นางจำปี ไชยเดช

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางใหม่ ใจกล้า

ชื่อ-สกุล:

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

พืชศาสตร์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

ชื่อ-สกุล:

นายอนันต์ พูลสว่าง

ชื่อ-สกุล:

นายสมนึก พันธ์โสรี

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายคำใบ กอมณี

ชื่อ-สกุล:

นายอุดร สูงสุด

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายวีระชัย เจริญเชาว์

ชื่อ-สกุล:

นายณรงค์ พันธ์สูง

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นายพิทักษ์ สร้อยสิงห์

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

วิทยาการเมล็ดพันธุ์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

ชื่อ-สกุล:

นางสาวดวงใจ บุญมีศรี

ชื่อ-สกุล:

นางสมพิศ บุญแจ่ม

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

ปรับปรุงการผลิต

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

ปรับปรุงการผลิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 117

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 117

ชื่อ-สกุล:

นายแสงชัย พันธุ์สูง

ชื่อ-สกุล:

นายหนูเหนง ทองสัน

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ตำแหน่ง:

คนงานทดลองการเกษตร

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

ปรับปรุงการผลิต

ปฏิบัติงานกลุ่ม:

ปรับปรุงการผลิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344104