ลูกจ้างประจำ

 

งานอำนวยการ

koson sataporn 
นางสาวโกศล ตระการไทย
พนักงานการเงินและบัญชี ส3
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(ช่วยงานด้านการเงิน)
นายสถาพร สร้อยสิงห์
พนักงานขับรถยนต์การเกษตร ช2
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(จักรกลยานยนต์)
jitjumnong  

นายจิตจำนง พันธ์สูง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อำนวยการ(จักรกลยานยนต์)

 


  

งานวิจัยและพัฒนา

sangworn pranorm 

นางสังวร ขุริรัง
พนักงานประห้องทดลอง ส2
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิชาการ(ช่วยงานวิจัยด้านวิทยาการเก็บเกี่ยว)

นางประนอม แก้วสุพรรณ
พนักงานการเกษตร ส2
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิชาการ(ช่วยงานวิจัยด้านอารักขาข้าว)

banjong  
นางบรรจง ไชยวัฒน์
พนักงานการเกษตร ส2
ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิชาการ(ช่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิต)