ข้าราชการกลุ่มงานวิจัย

 

กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว

uraiwank 

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นางอุไรวรรณ คชสถิตย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
เลขานุการ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wirongratp 

นางสาววิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
-
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

krissanas 

นางกฤษณา สัตยากุล
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
หน้าทีอื่น
รับผิดชอบการจัดการที่พัก
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
กลุ่มงานอารักขาข้าว 

jirapongj 

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นายจิรพงศ์ ใจรินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านอารักขาข้าว(กีฎวิยา)
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
ประสานงานโครงการ CURE
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

nuntipak 

นางนันทิภา คำขจร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก 
วิจัยด้านอารักขาข้าว (โรคพืช) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หน้าที่อื่น
 รับผิดชอบงานเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่
Email 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิตข้าว   

warapornv 

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นางสาววราภรณ์ วงศ์บุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kanlayas 

นางสาวกัลยา สานเสน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว
ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และเว็บไซต์
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sudas 

นางสาวสุดา ศรีโปฎก
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยงานวิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร(ด้านข้าว)
ปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prasertc 

นายประเสริฐ ไชยวัฒน์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยงานวิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
รับผิดชอบงานพัสดุ 
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

grissanas 

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นางกฤษณา สุดทะสาร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
หน้าที่อื่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

raneek 

นางรานี เมตตาจิตร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยงานวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
หน้าที่อื่น
รับผิดชอบการจัดการโรงอาหาร
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กลุ่มงานเทคโนโลยีชีวภาพ

phanchitav 

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานวิทยาการเมล็ดพันธุ์

 prataik

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นายประทาย เคนเหลื่อม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์

prataik

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นายประทาย เคนเหลื่อม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

somsakl 

นายสมศักดิ์ ลีลากุด
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี   

suebsunn 

นายสืบสันต์ นามมนตรี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ
(GAP, Pre GAP)
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.