ข้าราชการกลุ่มงานวิจัย

 

กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Uraiwan

(ผู้ประสารงานกลุ่ม)
นางอุไรวรรณ คชสถิตย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว
วิจัยเนเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
เลขานุการ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 wirongrat

นางสาววิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก
วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว
วิจัยเนเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
-
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

krissana s

นางกฤษณา สัตยากุล
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
หน้าทีอื่น
รับผิดชอบการจัดการที่พัก
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
กลุ่มงานอารักขาข้าว 

 jirapong

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นายจิรพงษ์ ใจรินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยอารักขาข้าว(กีฎวิยา)
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
ประสานงานโครงการ CURE
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิตข้าว   

waraporn

(ผู้ประสารงานกลุ่ม)
นางสาววราภรณ์ วงษ์บุญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 kanlaya

นางสาวกัลยา สานแสน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการกำหนด
เขตศักยภาพการผลิตข้าว
ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และเว็บไซต์
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

suda

นางสาวสุดา ศรีโปฎก
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยงานวิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ด้านข้าว)
ปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

prasert

นายประเสริฐ ไชยวัฒน์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยงานวิจัยด้านการเขตกรรมและปฐพีวิทยา
หน้าที่อื่น
รับผิดชอบงานพัสดุ 
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

grissana

(ผู้ประสารงานกลุ่ม)
นางกฤษณา สุดทะสาร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
หน้าที่อื่น
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ranee

นางรานี เคนเหลื่อม
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ช่วยงานวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
หน้าที่อื่น
รับผิดชอบการจัดการโรงอาหาร
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กลุ่มงานเทคโนโลยีชีวภาพ

panchita

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานวิทยาการเมล็ดพันธุ์

 prathai

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นายประทาย เคนเหลือม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์

prathai

(ผู้ประสานงานกลุ่ม)
นายประทาย เคนเหลือม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก
วิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

somsak

นายสมศักดิ์ ลีลากุด
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี   

suebsun

นายสืบสันต์ นามมนตรี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
ปฏิบัติหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ
(GAP, Pre GAP)
หน้าที่อื่น
ปฏิบัติหน้าที่โครงการเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.