ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
นักเรียนศึกษาดูงาน 15 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 104
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 15 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 81
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 14 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 85
คณะที่ปรึกษาแผนงานวิจัย การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิตลอดห่วงโซ่การผลิต ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 98
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมวางพานพุ่ม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 106
ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพของกรมการข้าว ภายใต้โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 103
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 13 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 103
ศวข.อบ จัดอบรมการตรวจรับรองแบบกลุ่ม (ICS) ตามโครงการ Unit School Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 112
ศูนย์ฯให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนดอนชี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 89
เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธปารีสุขีมงคล Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 102
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดงานลอยกระทง Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 133
คณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานด้านข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 161
รวมภาพบรรยากาศงานเกษียณ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 112
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 125
วันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 110
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานวิจัย "การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต" ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 133
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 121
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดการสัมนาตามโครงการอบรมสัมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตร รุ่นที่4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 141
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 218
จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาย GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 148