บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing

1       

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไอซายเอนซ์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) ได้จัดสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing ให้แก่บุคคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสุขี ซึ่งเครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) เป็นเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมด้วยหลักการ Pyrosequencing ซึ่งจะวิเคราะห์ลำดับเบสในขณะที่สังเคราะห์สายดีเอ็นเอ โดยอาศัยการวัดแสงที่สัมพันธ์กับชนิดของนิวคลีโอไทด์ที่เติมลงไปในปฏิกิริยา สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณทางพันธุกรรมด้าน genetic analysis ปริมาณการกลายพันธุ์ และวิเคราะห์สนิปท์ (SNP) ได้ โดยนักวิจัยสามารถนำเครื่องมือและเทคนิคข้างต้นไปปรับใช้ในงานด้านปรับปรุงพันธุ์ และพิสูจน์พันธุ์พืชได้