คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นฯ ตรวจประเมิน

2

        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เดินทางมาตรวจประเมินและให้คะแนนศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมภายในศูนย์ฯ