50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

Cover

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานี ได้จัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่องาน "กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนาไทย"  โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการพันธุกรรมข้าว แสดงตัวอย่างเชื้อพันธุกรรมข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าว  การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม  ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว การจัดนิทรรศการและศูนย์บริการชาวนา การศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบความหอมของข้าว และการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ และ ศึกษาดูงานในแปลงทดลอง และแปลงสาธิตข้าวพันธุ์/สายพันธุ์ต่างๆ  นิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 9 ศูนย์ ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชน โดยมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน