กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ รร.อนุบาลอุบลราชธานี

       11

       เมื่อวันที่  23 – 24 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชาธานี  ซึ่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง จากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลังจากได้ดูกระบวนการผลิตข้าวเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ร่วมกิจกรรมดำนาที่แปลงนาสาธิต  โดยในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีคณะนักเรียนและคุณครูรวม 324 คน