ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2562

1

        นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะนักวิชาการได้้ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักวิชาการของศูนย์ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ในโอกาสนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Newton Fund