ประชุมปิดตรวจ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

      321

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหาร, หัวหน้ากลุ่มวิชาการ, การเงิน, พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมปิดตรวจและร่วมแสดงความคิดเห็น ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562