เกษตรกรนาแปลงใหญ่จังหวัดหนองคายฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

1 800x590

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) นำเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 35 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมี นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำชาเขียวจากใบข้าวหอมมะลิ และเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก