ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

 1557909838009

         เมื่อวันที่ 29 และ30 เมษายน 2562 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธนิสร  แสงรัมย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ  ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวน 139,334 กิโลกรัม และพันธุ์ กข6 จำนวน 925 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 140,259 กิโลกรัม ให้กับกลุ่มเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอเมือง และอำเภอเสนางคนิคม เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปลงส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดี

         ในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในครั้งนี้ มีประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ปี2560 2561 และ2562 มารับเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 67 กลุ่ม