อมรมการทำ Shape File จาก Google Earth

1

     เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวกัลยา สานเสน นักวิชาการปฏิบัติการ อบรมเรื่องการทำ Shapefile จาก Google Earth ตามโครงการพี่สอนน้องให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่และโครงการเกษตรยั่งยืน เพื่อนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปจัดทำ Shapefile ตามพื้นที่ ที่ดำเนินการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อศูนย์จะได้รวบรวมมาจัดทำเป็น Big data ต่อไป
     ในการจัดอบรมครั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์เข้าร่วมประชุม ๒๕ ราย เลิกการอบรม เวลา ๑๒.๐๐ น.